Dr. Arno Formella
Profesor Contratado Doutor
Escola Superior de Enxeñaría Informática
Departamento de Informática
Área de Linguaxes e Sistemas InformáticosTeoría de Autómatas e Linguaxes Formais
Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales
Theory of Automata and Formal Lenguages

curso 2012/2013

non hai clases precenciais

último curso

Apuntes finais da materia sen apartados de organización pero con boletines de cuestións e respostas.

Nesta páxina publícase material adicional coa obxectivo de mellorar o rendimento dos estudantes que queren prepararse ben para futuras avaliacións tendo en conta que xa non hai clases precenciais de TALF.

© 2005-2014 Arno Formella, last update: June 23, 2014
Arno Formella