Dr. Arno Formella
Profesor Contratado Doutor
Escola Superior de Enxeñaría Informática
Departamento de Informática
Área de Linguaxes e Sistemas InformáticosTeoría de Autómatas e Linguaxes Formais
Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales
Theory of Automata and Formal Lenguages

curso 2009/2010
© Arno Formella, last update: September 7, 2010
Arno Formella